Ko smo mi

Advokatska kancelarija Dobrosavljev postoji već pola veka, akcenat našeg poslovanja uvek je bio na efikasnosti i etičnosti. Pravimo spoj između tradicionalnog i modernog, uzimajući i od jednog i od drugog ono najbolje, a uvek u interesu naših klijenata.

Poštujući Kodeks profesionalne etike advokata i advokatsku tarifu, prihvatamo izazove iz svih oblasti prava, kako bismo na najefikasniji i najbolji način zaštitili interese svojih klijenata.

Pola veka iskustva

Oblast rada

Advokatska kancelarija Dobrosavljev se bavi zastupanjem, pravnim savetovanjem i posredovanjem u mirnom rešenju sporova fizičkih i pravnih lica u svim oblastima prava, a pretežno u oblastima:

Građansko i privredno pravo

Zastupanje stranaka u svim vrstama sudskih postupaka: naknada štete, smetanje državine, utvrđenje prava vlasništva...

Građansko i privredno pravo

Zastupanje stranaka u svim vrstama sudskih postupaka (naknada štete, smetanje državine, utvrđenje prava vlasništva, predaja poseda, razvrgnuće imovinske zajednice...).

Sastavljanje ugovora za promet (kupovina, prodaja, poklon...) i zakup svih vrsta nepokretnosti (kuće, stanovi, zemljište, poslovni prostori...), kao i svako drugo zastupanje i savetovanje u vezi sa nekretninama.

Osnivanje, postupak registracije, statusne promene u privrednim društvima.

Izvršni postupci - naplata potraživanja na osnovu izvršnih i verodostojnih isprava.

Upravno pravo

Zastupanje stranaka u postupcima za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje – restitucija (Agencija za restituciju)...

Upravno pravo

Zastupanje stranaka u postupcima za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje – restitucija (Agencija za restituciju).

Upravni sporovi (Upravni sud).

Nasledno i porodično pravo

Sastavljanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju. Pokretanje i vođenje ostavinskog postupka...

Nasledno i porodično pravo

Sastavljanje testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju.

Pokretanje i vođenje ostavinskog postupka i postupka za utvrđenje kruga zakonskih naslednika.

Postupci razvrgavanja suvlasničke zajednice.

Brakorazvodni postupci.

Krivično i prekršajno pravo

Krivična dela protiv imovine i krivična dela protiv privrede, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv časti i ugleda...

Krivično i prekršajno pravo


Krivična dela protiv imovine i krivična dela protiv privrede, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv časti i ugleda i pravnog saobraćaja.

Prekršaji iz oblasti privrede, privredni prestupi.

Prekršaji iz oblasti saobraćaja i dr.

Radno pravo

Zastupanje u sporovima nastalim po osnovu radnih odnosa (otkaz ugovora o radu...).

Radno pravo


Zastupanje u sporovima nastalim po osnovu radnih odnosa (otkaz ugovora o radu...).

Ustavno pravo

Ustavne žalbe i postupak za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštih akata (Ustavni sud).

Ustavno pravo


Ustavne žalbe i postupak za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštih akata (Ustavni sud).

Zašto mi

Praksa i stalno usavršavanje

Uspešno smo zastupali klijente u hiljadama predmeta, ali bez obzira na to, veliku pažnju posvećujemo svakom pojedinom predmetu, svakodnevno se usavršavajući, prateći propise i njihove izmene, kao i sudsku praksu.

Upoznaje naš tim

0 +

broj predmeta

0 +

broj klijenata

Gostovanja

Naši klijenti

Privredna društva

Javna preduzeća i ustanove

Crkve, verske zajednice i udruženja

Fizička lica

NIS-GAS, Dnevnik, Promist d.o.o, Studio Moderna d.o.o, Bomar d.o.o, Brunswick International d.o.o, TAM Maribor...

JKP „Vodovod i Kanalizacija“, JKP „Parking servis“, JP „Zavod za izgradnju grada“, JKP „Novosadska toplana“, JKP Zelenilo...

FK Vojvodina, Studentski kulturni centar, Skupština stanara Miše Dimitrijevića 35, SPC - Eparhija bačka, Nezavisno društvo novinara Vojvodine…

*Advokatska kancelarija Dobrosavljev je zastupala veliki broj domaćih i stranih fizičkih lica, a među njima i niz istaknutih pojedinaca, čija imena ovde nećemo pominjati zbog zaštite privatnosti.